Sponsorbeleid 2024

Het sponsorbeleid van Lybrae Nederland komt voort uit de wens van de organisatie een bijdrage te leveren aan het versterken en verduurzamen van onze directe leefomgeving. Hiermee doelen we op onze bijdrage aan de fysieke leefomgeving, maar anderzijds ook de directe (sociale) omgeving waarin onze medewerkers en de organisatie zich in begeven, zowel zakelijk als privé. Het bijgaande sponsorbeleid sluit ook nauw aan op de missie van onze organisatie:

“Met trots dragen we bij aan het verbeteren en verduurzamen van onze leefomgeving middels een unieke combinatie van projectdetachering, advies en opleidingen.”

Sponsordoelen

We koppelen al onze (financiële) sponsoractiviteiten aan één of meerdere van onderstaande concrete sponsordoelen. Te weten:

Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid
Betrokkenheid tonen is de voornaamste reden van Lybrae om verenigingen te sponsoren. Vanuit de betrokkenheid van onze medewerkers bij een vereniging als lid, hulp of als ouder van een jeugdlid kan Lybrae een sponsorbijdrage beschikbaar stellen om deze verenigingen een warm hart toe te dragen.

Het vergroten van de naamsbekendheid
Om de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten is het bereik van de sponsoring van groot belang. Wanneer we een sponsorschap aangaan met een partner brengen we de doelgroep en het bereik in kaart met de sponsoring.

Het verbeteren van het bedrijfsimago
Sponsoring wordt ook wel omschreven als communicatie d.m.v. associatie. Je associeert je met een organisatie of evenement dat het imago heeft dat Lybrae ook graag wil hebben. Wanneer we een sponsorschap aangaan om ons imago te verbeteren doen we onderzoek naar het imago van de gesponsorde partij. Zo kunnen we het imago van Lybrae verder optimaliseren.

Voorwaarden sponsorverzoeken

Het sponsorverzoek:

  • is ingediend via het online sponsoraanvraagformulier op deze pagina;
  • vindt plaats in het werkgebied van Lybrae;
  • is afkomstig van medewerkers in vaste dienst van de organisatie;
  • word getoetst aan het jaarlijks vastgestelde sponsorbudget.

Wat sponsoren wij niet:

  • doelen met een politieke of religieuze boodschap;
  • doelen met onnodige milieubelasting;
  • geen meerjarencontracten.

Wij beoordelen elk verzoek zorgvuldig. Het kan voorkomen dat een aanvraag wordt afgewezen ook al voldoet deze aan de criteria. Na het in kaart brengen van de aanvragen wordt er een afweging gemaakt of een sponsorschap van toegevoegde waarde is voor Lybrae/Omgevingsdienst Nederland. 

Aanvraagformulier Sponsoring