Links

Algemeen

Bestuursrecht - opleidingen / trainingen / cursussen

 • Universiteit van Amsterdam - Aanbevolen opleiding: Staats- en Bestuursrecht. Deze studie is een uitstekende voorbereiding op een functie binnen de overheid en veelal gespecialiseerd op het Omgevingsrecht.
 • Bestuursacademie Nederland - Aanbevolen opleiding: Juridische zaken, adviseur lokale overheid of juridische zaken, medewerker lokale overheid. Als je deze opleiding hebt afgerond heb je onder andere kennis van: algemeen plaatselijke verordening, algemene Wet Bestuursrecht, behandeling van bezwaarschriften, bestuursprocesrecht, Drank- en horecawet, handhaving van het bestuursrecht en illegaal grondgebruik.

Bouwkunde - informatie sites

 • Cobouw - Cobouw is de online informatieportal voor de bouw, die voorziet in alle relevante en onmisbare informatie in het bouwproces, onder andere informatie met betrekking tot bouwberichten en regels.
 • VROM - Rijksoverheid.nl is de website van het Rijk. Op deze website vind je nieuws en informatie over de regering en ministeries. Onder andere op het gebied van bouwen. wonen en leefomgeving, milieu, ruimte en water.
 • NIFV/NIBRA - Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra ontwikkelt kennis, draagt bij aan de vakontwikkeling voor brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), crisisbeheersing en leiderschapsontwikkeling en vergroot zo de fysieke veiligheid.

Bouwkunde - opleidingen / trainingen / cursussen

 • Avans Hogeschool - Aanbevolen opleiding: Bouwkunde. Naast het volgen van een voltijd opleiding biedt Avans de mogelijkheid om de opleiding ook duaal te volgen. Bij de duale opleiding ben je gemiddeld twee dagen per week bezig met een theoretisch programma bij Avans Hogeschool. De resterende dagen ben je aan het werk in een bedrijf. Dat werken is niet zozeer "werkervaring opdoen"en "laten zien wat je allemaal al geleerd hebt" maar vooral "werkend leren". Je ontwikkeld een flink deel van jouw theoretische bagage en jouw beroepsvaardigheden binnen jouw bedrijf.
 • BOB - Aanbevolen opleiding: ABW1 en of ABW2. BOB training en advies is het opleidingsinstituut in de bouwwereld. Het opleidingsaanbod is gericht op kadermedewerkers, leidinggevenden en managers van bedrijven die werkzaam zijn in of voor diverse sectoren van de bouw.
 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) - Aanbevolen opleidingen: Bacheloropleiding Bouwkunde en Masteropleiding Architecture building en planning. De bacheloropleiding Bouwkunde verschaft je inzicht in verschillende bouwkundige disciplines zoals architectuur, techniek, stedebouw en management. Bij de Masteropleiding Architecture building en planning word je opgeleid tot bouwkundig ingenieur. Wat betekent dat je op zoek gaat naar een optimale combinatie van wetenschap, techniek en vormgeving.

Civiele Techniek - informatie sites

 • Land+Water - Wil je als civiel- en milieutechnicus bijblijven in je vak, lees dan het vakblad Land+Water. Het tijdschrift houdt de ontwikkelingen zoveel mogelijk voor jou in de gaten. Je kunt er technische informatie in vinden, uitleg over nieuwe of veranderde normen en richtlijnen, maar ook trends en meningen en visies.
 • Cobouw - Cobouw.nl is de online informatieportal voor de bouw, die voorziet in alle relevante en onmisbare informatie in het bouwproces.
 • De Ingenieur - De Ingenieur is het special interest magazine over technologie voor iedereen met een passie voor techniek.
 • Civiele Techniek - Civiele Techniek is het blad bij uitstek voor civieltechnisch ingenieurs en voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de civieltechnische sector, van grond,- weg,- en waterbouw tot mobiliteit en verkeerskunde.
 • BOB opleiding - BOB opleiding, training en advies is het opleidingsinstutuur voor kaderfunctionarissen en management o.a. binnen B&U en Infra overheid.
 • Hogeschool Zuyd - Hogeschool Zuyd biedt een uitgebreid programma van bachelor en master opleidingen en trainingen.

Civiele Techniek - opleidingen / trainingen / cursussen

 • CROW - Aanbevolen opleidingen: Basisopleiding RAW en UAV, UAV-GC, functioneel specificeren GWW en praktisch aanbesteden. Bij CROW vind je opleidingen die aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte voor civiele techneuten op verschillende niveau's.
 • HAN - Aanbevolen opleiding: Civiele Techniek. Er is al jarenlang een tekort aan civiele ingenieurs en dat blijft de komende jaren zo. Met de HBO-opleiding Civiele Techniek kun je terecht bij advies- en ingenieursbureaus, aannemers, rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.
 • Avans Hogeschool - Aanbevolen opleiding: Civiele Techniek. Naast het volgen van een voltijd opleiding biedt Avans de mogelijkheid om de opleiding ook duaal te volgen. Bij de duale opleiding ben je gemiddeld twee dagen per week bezig met een theoretisch programma bij Avans Hogeschool. De resterende dagen ben je aan het werk in een bedrijf. Dat werken is niet zozeer "werkervaring opdoen"en "laten zien wat je allemaal al geleerd hebt"maar vooral "werkend leren": je ontwikkeld een flink deel van jouw theoretische bagage en jouw beroepsvaardigheden binnen jouw bedrijf.
 • BOB opleidingen - Aanbevolen opleiding: RAW/UAV voor infra, UAV-geintegreerde contracten en systeemgerichte contractbeheersing.
 • Hogeschool Zuyd - Aanbevolen opleiding: Built Environment. Deze opleiding is ontstaan uit eerdere opleidingen: Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde. Ben je inmiddels al werkzaam binnen het vakgebied dan is er nog een ruime keuze uit specifieke cursussen en trainingen. Aanbevolen cursus: introductie UAV GC 2005.

Milieu - informatie sites

 • VROM - Rijksoverheid.nl is de website van het Rijk. Op deze website vind je nieuws en informatie over de regering en ministeries. Onder andere op het gebied van bouwen, wonen en leefomgeving, milieu, ruimte en water.

Milieu - opleidingen / trainingen / cursussen

 • HAS Den Bosch - Aanbevolen opleiding: Milieukunde en Stad en Streekontwikkeling. De studie Milieukunde stelt duurzaam produceren en duurzaam gebruik van de ruimte centraal. Je werkt mee aan oplossingen voor milieuproblemen. Je houdt daarbij rekening met natuurwetenschappelijke, bestuurlijk-juridische, financieel-economische en sociaal-wetenschappelijke factoren.
 • Hogeschool Van Hall Larenstein - Aanbevolen opleidingen: Bos en Natuurbeheer, Land en Watermanagement en Milieukunde. Tevens diverse trainingen en cursussen binnen thema's als voeding, dier, milieu, groene leefomgeving en internationale handel.
 • Avans Hogeschool - Aanbevolen opleiding: Milieukunde. Naast het volgen van een voltijd opleiding biedt Avans de mogelijkheid om de opleiding ook duaal te volgen. Bij de duale opleiding ben je gemiddeld twee dagen per week bezig met een theoretisch programma bij Avans Hogeschool. De resterende dagen ben je aan het werk in een bedrijf. Dat werken is niet zozeer "werkervaring opdoen" en "laten zien wat je allemaal al geleerd hebt" maar vooral "werkend leren". Je ontwikkeld een flink deel van jouw theoretische bagage en jouw beroepsvaardigheden binnen jouw bedrijf.
 • Hogeschool Zuyd - Aanbevolen opleiding: Built Environment. Deze opleiding is ontstaan uit eerdere opleidingen: Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde. Ben je inmiddels al werkzaam binnen het vakgebied dan is er nog een ruime keuze uit specifieke cursussen en trainingen.

Ruimtelijke Ordening - informatie sites

 • VROM - Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
 • Stadswerk - Stadswerk is de vereniging voor professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving. Als lid van Stadswerk krijgt u volop de ruimte om andere collega's te ontmoeten om kennis en ervaringen te delen.
 • NWRO - De nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Deze nieuwe Wet is op 1 juli 2008 in werking getreden. De website biedt ondersteuning in toepassing van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.
 • Ruimtelijke plannen.nl - Op deze site zijn alle ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het Rijk voor iedereen beschikbaar.

Ruimtelijke Ordening - opleidingen / trainingen / cursussen

 • NHTV - Aanbevolen opleiding: Ruimtelijke Ordening en planologie / Urban Design. Deze opleiding leidt je op tot planoloog of ontwerper. Deze opleiding heeft een unieke variant "Urban Design". Indien je kiest voor deze unieke variant dan word je opgeleid tot Stedenbouwkundig ontwerper.
 • Technische Universiteit Delft - Aanbevolen opleiding: Urbanism. Bij Urbanism staan stadsontwerp, stadsuitbreiding, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening centraal. Niet alleen de inrichting van Nederland komt aan bod, ook de aanpak van transformaties op stads- of wijkniveau.
 • Wageningen University - Aanbevolen opleiding: Landscape Architecture and Planning. De Master Landscape Architecture and Planning (Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning) richt zich op het onderzoeken, plannen, en ontwikkelen van landschappen. Hierdoor kun je op verschillende ruimtelijke niveaus een bijdrage leveren aan West-Europese thema's zoals verstedelijking en duurzame gebiedsontwikkeling.