Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waaronder de uitvoering en oplevering, van Lybrae Consultants Maastricht BV, Lybrae Consultants Eindhoven BV en Lybrae Consultants Arnhem BV, kortweg Lybrae genoemd.
 2. Incidentele afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend, indien deze schriftelijk door de directie van Lybrae overeen zijn gekomen. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht.
 3. In geval van (tegen)strijdigheid met algemene voorwaarden van de opdrachtgever, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden, gelden (bij uitsluiting) de algemene voorwaarden van Lybrae, tenzij incidenteel anders schriftelijk is overeengekomen met de directie van Lybrae.

Artikel 2 Offertes, opdrachten, overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Indien een opdrachtgever reageert op voorgestelde medewerkers in een door Lybrae verstuurde offerte, e-mail, fax of mailing en een gesprek wenst met één of meerdere voorgestelde medewerkers, kan er vrijblijvend een gesprek plaatsvinden met de betreffende medewerker(s).
  Het is de opdrachtgever echter niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lybrae, medewerkers, waarbij inbegrepen voorgestelde medewerkers, die nog niet bij Lybrae in dienst zijn, binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek, direct of indirect, zelfstandig of in loondienst werkzaamheden te laten verrichten voor de opdrachtgever of de betreffende medewerkers bij aan de opdrachtgever gelieerde bedrijven in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten of in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden bij derden te laten uitvoeren. Dit op verbeurte van een boete van € 50.000,- voor elke overtreding en van € 2000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 3. Lybrae is eerst gebonden aan een opdracht, nadat de directie van Lybrae of een door de directie bevoegd personeelslid de opdracht in een overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. De dag van verzending geldt hierbij als datum van totstandkoming van de overeenkomst.
 4. De opdrachtgever is gebonden aan zijn opdracht. Bij wijziging of annulering van de opdracht is de opdrachtgever, ongeacht de reden, verplicht de voor Lybrae ontstane schade te vergoeden, waaronder reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies, e.d.
 5. De bedoelde winstderving wordt geacht tenminste 45% van de overeengekomen vergoeding c.q. aannemingssom te bedragen, onverminderd het recht van Lybrae op volledige schadevergoeding terzake.
 6. De opdrachtgever dient binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren kenbaar te maken, anders wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 7. Wijzigingen in de oorspronkelijk opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht of doorgevoerd, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kan worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 8. Indien de opdrachtgever, zelfs na overleg met Lybrae, de overeenkomst niet accepteert, is de opdrachtgever verplicht om de overeenkomst en het daarbij gevoegde exclusieve materiaal ongebruikt te retourneren en de exclusieve rechten en concepten te respecteren medewerkers inbegrepen.

Artikel 3 Tarieven en prijzen

 1. De door Lybrae opgegeven tarieven en prijzen zijn gebaseerd op een arbeidstijd van 40 uur per week en zijn berekend, tenzij anders aangegeven, op basis van de bij de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. De tarieven omvatten in ieder geval loon, belastingheffingen, een opslag en eventuele overige prijsbepalende factoren, geldend op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. Alle door Lybrae opgegeven tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele leveringskosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Lybrae is gerechtigd om gedurende de looptijd van een opdracht of overeenkomst, doch in ieder geval jaarlijks een (tussentijdse) tariefsverhoging door te voeren, mits Lybrae tijdig en redelijkerwijs gemotiveerd de opdrachtgever hiervan in kennis stelt. Onder redelijkerwijze verhogingen worden in ieder geval verhogingen verstaan als gevolg van onder meer stijging van loon-, reis- en onkosten, belastingheffingen, algemene kosten en verhogingen in geval van significante functieverzwaring van de projectmedewerker.
 4. Reclames omtrent enige tariefsverhoging moeten binnen 8 dagen na bekendmaking schriftelijk bij Lybrae zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor de opdrachtgever.
 5. Tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in ieder geval de volgende kosten, buiten de in de overeenkomst genoemde prijzen en tarieven, voor rekening van de opdrachtgever:
  • kosten voor zakelijke kilometers;
  • kosten voor eventueel verblijf op locatie of in het buitenland;
  • kosten voor reisuren welke binnen de normale arbeidstijd vallen, behalve reisuren voor woon-werk verkeer, het volledig overeengekomen uurtarief;
  • kosten voor reisuren welke buiten de normale arbeidstijd vallen, behalve reisuren voor woon-werk verkeer, een speciaal overeen te komen uurtarief, met een minimum van 50% van het normale uurtarief;
  • kosten voor cursussen voor projectmedewerkers, welke niet van tevoren schriftelijk met Lybrae overeen zijn gekomen;
  • kosten voor het gebruik van speciaal ter beschikking gestelde (CAD)apparatuur.
 6. Indien de projectmedewerker in een week de arbeidsduur van 40 uur overschrijdt, is sprake van overwerk. Indien niet anders schriftelijk overeen wordt gekomen, gelden in geval van overwerk de volgende tarieven:
  • werkdagen tot 24.00 uur: normaal tarief x 125%
  • werkdagen na 24.00 uur en op zaterdagen: normaal tarief x 150%
  • zon- en feestdagen: normaal tarief x 200%

Artikel 4 Levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt de overeengekomen levertijd slechts bij benadering.
  Lybrae is niet aansprakelijk voor afwijking van de opgegeven levertijd, door welke oorzaak dan ook.
  Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 3. De levertijd gaat in op de in de overeenkomst genoemde datum, mits alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Lybrae en de betaling, indien en zover deze bij het verstrekken dient te geschieden, is verricht.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige uit deze of uit een andere met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Lybrae gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zonder dat Lybrae enige schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever. De levertijd wordt in een dergelijk geval verlengd met de tijd dat het werk is opgeschort.
 5. Overschrijding van de levertijd veroorzaakt door overmacht, geeft geen van de partijen recht op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, noch op het niet nakomen van verplichtingen uit andere met de opdracht samenhangende overeenkomsten, noch op het ontbinden van de overeenkomst.
 6. Onder overmacht wordt door Lybrae verstaan: verhindering of bemoeilijking van de uitvoering van de aan Lybrae opgedragen werkzaamheden door overheidsmaatregelen, werkstaking, verkeersstremmingen, wanprestaties van onderaannemers of andere door Lybrae ingeschakelde derden en verder alle andere omstandigheden welke buiten opzet of aanmerkelijke schuld van Lybrae de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden in ernstige mate bemoeilijken of onmogelijk maken.
 1. Een eventuele op overschrijding van de levertijd uitdrukkelijk gestelde boete is Lybrae niet verschuldigd, indien overschrijding het gevolg is van overmacht.
 2. Iedere overeenkomst wordt door Lybrae aangegaan onder de voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is. Lybrae is gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende garanties stelt ter dekking van de verplichtingen aan Lybrae. Lybrae is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Artikel 5 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen zal de facturering bij het uitvoeren opdrachten op regiebasis wekelijks plaatsvinden.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Lybrae aangegeven bankrekening. Lybrae houdt zich het recht voor om vooraf of tijdens de uitvoering van een opdracht met bepaalde opdrachtgevers aanvullende zekerheid voor betaling te ontvangen.
 3. Indien een factuur niet binnen 14 dagen is betaald, is de opdrachtgever vanaf de vervaldag rente over het factuurbedrag verschuldigd zijn van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. Een factuur is betaald zodra het verschuldigde factuurbedrag op de door ons aangegeven bankrekening is bijgeschreven.
 5. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Lybrae zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor de opdrachtgever.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te ontvangen bedrag, met een minimum van € 300,- en worden verschuldigd, zodra de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
 7. Bij nalatigheid en in gebreke blijven van betaling behoudt Lybrae zich het recht voor de projectmedewerker terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige aansprakelijkheid.

Artikel 6 Personeel

 1. Lybrae kan zelf bepalen welk personeel ingezet wordt, zowel wat betreft vakbekwaamheid als aantal, tenzij tussen de partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Voor werkzaamheden bij de opdrachtgever ter plaatse en onder diens verantwoordelijkheid is het de opdrachtgever toegestaan vervanging te verlangen, indien blijkt dat het personeel niet voldoet aan de vakbekwaamheid zoals in de opdracht omschreven. Het niet voldoen aan de gestelde vakbekwaamheid ontslaat geen der partijen van hun verplichtingen zoals vastgelegd in de opdracht. Indien vervanging noodzakelijk is en de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor vertraging oploopt, heeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding, terwijl eventueel overeengekomen levertijden recht evenredig zullen worden verlengd met de termijn die nodig is om voor geschikte vervanging te zorgen.
 3. De opdrachtgever is verplicht de werkomgeving, materialen, apparatuur en werktuigen zodanig in te richten en te onderhouden en zodanige werkinstructies te geven, dat de werknemer van Lybrae op een veilige en verantwoorde manier de werkzaamheden kan uitvoeren. Indien deze verplichtingen niet of niet geheel zijn nagekomen, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, welke door de werknemer van Lybrae is geleden, tenzij door de opdrachtgever wordt bewezen dat de opgetreden schade ten gevolge van een grove schuld van de werknemer van Lybrae is ontstaan.
 4. De opdrachtgever zal Lybrae te allen tijde vrijwaren tegen alle aanspraken, indien de werknemer van Lybrae of een andere gerechtigde ten gevolge van het niet nakomen van enige verplichting, waaronder het bepaalde in art. 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, Lybrae aansprakelijk stelt.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, berekeningen, etc. zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever en zullen niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. Alle werken en de daaraan verbonden rechten, verkregen en/of gerealiseerd in het kader van deze overeenkomst, zijn het exclusieve eigendom van de opdrachtgever. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Lybrae alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens aan de opdrachtgever teruggeven.

Artikel 8 Non-concurrentiebeding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lybrae, werknemers van Lybrae, die voor de opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, binnen 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst, direct of indirect, zelfstandig of in loondienst werkzaamheden te laten verrichten voor de opdrachtgever of de betreffende personeelsleden bij aan de opdrachtgever gelieerde bedrijven in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten of in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden bij derden te laten uitvoeren. Dit op verbeurte van een boete van € 75.000,- voor elke overtreding en van € 2000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 9 Geheimhouding

Lybrae zal ervoor zorgdragen dat de projectmedewerker zich schriftelijk verplicht tot geheimhouding van alle gegevens welke in samenhang met deze overeenkomst ter kennis van de projectmedewerker, Lybrae, overige medewerkers van Lybrae of betrokken derden beschikbaar komen en waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat bekendmaking daarvan Lybrae en/of de opdrachtgever schade kan toebrengen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Alle werkzaamheden van de projectmedewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
 2. Lybrae draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen door welke oorzaak ook ontstaan aan werk of eigendommen of personen van de opdrachtgever of derden door de uitvoering van de werkzaamheden door de ter beschikking gestelde projectmedewerkers, tenzij sprake is van opzet of grove schuld en in zulk geval alleen indien gedekt door verzekering.
 3. Adviezen worden door Lybrae naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch Lybrae aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de door haar gegeven adviezen.
 4. De opdrachtgever zal Lybrae schadeloosstellen, respectievelijk vrijwaren met betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding die derden tegen Lybrae instellen ter zake van schade die voortvloeit uit de geleverde en/of overeengekomen werkzaamheden en adviezen.
 5. De opdrachtgever zal Lybrae schadeloosstellen, respectievelijk vrijwaren met betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding voor schaden ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of materialen.
 6. De opdrachtgever zal Lybrae schadeloosstellen, respectievelijk vrijwaren met betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding die werknemers van Lybrae tegen Lybrae instellen ter zake van schade aan eigendommen en letsel.
 7. Indien de opdrachtgever namens een derde partij de opdracht verstrekt, is de opdrachtgever naast deze derde partij volledig aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 11 Geschillen

Op alle door Lybrae gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen partijen gesloten overeenkomsten en deze voorwaarden en tussen de partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegd rechter in Maastricht.